Gwarancja i reklamacje

  1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
  2. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obecnemu przy dostawie kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej monvittorun@wp.pl oraz listownie na adres SPRZEDAWCY lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY.
  3. Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego producenta.
  4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący (art.7), w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.