Regulamin sklepu

I. STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego monvit.pl jest: 

MONVIT
Przemysław Witkowski
ul. Porzeczkowa 19
87-100 Toruń
NIP 9562191702
REGON 361437763

który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje jako SPRZEDAWCANABYWCĄ w sklepie internetowym monvit.pl może być:

- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

- osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
II. ZAMAWIANIE TOWARU

1.Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej oraz e-mailem.

3.Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

4.Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

5.Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

6.W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

7.W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.

8.Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury lub paragonu bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

9.Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez MONVIT Przemysław Witkowski danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

10.Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.Potwierdzenie przez pracownika MONVIT Przemysław Witkowski przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

12.Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY.  

16.Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.

III. FORMY PŁATNOŚCI 

1.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy sprzętu oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

2.SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

- płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5500 zł);

- płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

3.Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z fakturą VAT lub paragonem.
Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
MONVIT Przemysław Witkowski
ul. Porzeczkowa 19
87-100 Toruń
NIP 9562191702
mBank S. A.
83 1140 2004 0000 3102 7558 3871
tytułem: [numer zamówienia]

4.Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6.Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej SPRZEDAWCA.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

1.Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym monvit.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.

3.W przypadku zamawiania specjalnej konfiguracji sprzętowej (CTO) czas realizacji zamówienia może wynieść od 2 do 6 tygodni.

4.SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.

5.Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie monvit.pl

7.W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

8.Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

9.Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10.W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. GWARANCJA i REKLAMACJE 

1.W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2.Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obecnemu przy dostawie kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej monvittorun@wp.pl oraz listownie na adres SPRZEDAWCY lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY. 

3.Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego producenta.

4.Zgodnie z Ustawą z 25 grudnia 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5.Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Składając zamówienie w sklepie internetowym monvit.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie  niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie monvit.pl w zakładce Polityka Prywatności.

4.Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (14 dni), liczonym od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że towar jest używany w ramach zwykłego zarządu, czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

3.Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej. .

4.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym monvit.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.